fbpx

Regulamin Otovino.pl

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w Serwisie internetowym www.otovino.pl.
1.2. Użytkownicy oraz Usługodawcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu zarówno niewymagającego, jak i wymagającego rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
1.3. Operator, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługodawcom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik i Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Definicje

2.1. Operator – Anna Fourie oraz Katarzyna Sawczuk-Zawada.
2.2. Usługodawca – pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prezentująca swoje usługi i produkty za pośrednictwem Serwisu.
2.3. Obiekt – jest to Usługodawca, który w ramach Serwisu należy do jednej z katgorii „Winnica”, „Wine&Food”, „Sklep z winem”.
2.4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu zapoznaje się z Profilem oraz usługami oferowanymi przez Usługodawców, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
2.5. Profil Obiektu – Profil przedstawiający działalność Usługodawcy oraz oferowane przez niego usługi oraz produkty.
2.5. Usługi i produkty – usługi i produkty świadczone przez Usługodawcę prezentowane na łamach Serwisu.
2.6. Serwis — serwis internetowy Otovino.pl dostępny w domenie www.otovino.pl.

Warunki świadczenia usług

3.1. Usługodawcy oraz Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:
3.1.1. połączenie z siecią Internet;
3.1.2. zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 9.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje);
3.1.3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących korzystania z Serwisu;
3.2. Operator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązania kontaktu Użytkownikom z Usługodawcami.
3.3. Operator umożliwia Usługodawcom stworzenie Profili ich działalności oraz prezentację swojej oferty usług i produktów.
3.4. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Usługodawców były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Dostawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

Rejestracja

4.1. Treść umieszczoną w Serwisie można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.
4.2. W celu korzystania z Serwisu polegającym na dodaniu przez Użytkownika Obiektów do listy ulubionych wymagane jest wypełnienie przez niego formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenia konta oraz zaakceptowania Regulaminu.
4.3. W celu korzystania z Serwisu polegającym na zgłoszeniu Obiektu przez Usługodawcę wymagane jest wypełnienie przez niego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu. Zgłoszenie każdorazowo będzie weryfikowane przez Operatora.
4.4. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:
4.4.1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
4.4.2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
4.5. Wysyłając formularz rejestracyjny Usługodawca oświadcza, że:
4.5.1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
4.5.2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
4.5. Dokonując rejestracji Usługodawca i Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Operatora oraz przesłnia newsletter.

Konto użytkownika

5.1. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
5.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

Prawa i obowiązki

6.1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania z niego przez Użytkowników oraz Usługodawców.
6.2. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:
6.2.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
6.2.2. wysyłania na podane adresy poczty elektronicznej Użytkowników oraz Usługodawców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;
6.2.3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
6.2.4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu.
6.3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Obiektu Usługodawcy w przypadku gdy jest ona niezgodna z polityką Operatora lub z postanowieniami Regulaminu.
6.4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach korzystania z Usług Serwisu.

Opłaty

7.1. Operator nie pobiera opłat od Użytkowników za korzystanie z Serwisu.
7.2. Operator nie pobiera na ten moment opłat od Usługodawców za prezentację Profili.

Odpowiedzialność

8.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
8.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług prezentowanych na Profilu Obiektu Usługodawcy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
8.1.2. bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
8.1.3. utratę przez Użytkownika, Usługodawcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);
8.1.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;
8.1.5. podanie przez Użytkowników oraz Usługodawców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta;
8.1.6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
8.1.7. Działalność Usługodawców.
8.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie, przechowywane w nim lub przesyłane do niego w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Przy czym w przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Operatora, a ten natychmiast podejmie kroki mające na celu ustalenie, czy faktycznie treści naruszają Regulamin.

Dane osobowe i własność intelektualna

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) Użytkownik, Usługodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis.
9.2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną w Serwisie.
9.3. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Usługodawcy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć, opisów Usług oraz materiałów filmowych Usługodawców.
9.4. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiałów przesłanych Operatorowi w ramach prezentacji swoich Usług. Usługodawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z materiałów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
9.5. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przekazanie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach podmiotom trzecim (np. sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni).

Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2020r.
10.2. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od poinformowania Użytkowników drogą elektroniczną o wprowadzonych zmianach.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zobacz także: Polityka prywatności

Aby zamówić kartę należy się do konta. Jeżeli nie posiadasz konta w Otovino.pl, zarejestruj się.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty