fbpx

Regulamin Otovino.pl

 

§1. Definicje

 1. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: www.otovino.pl , prowadzona przez Sprzedawcę,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Sprzedawca – Katarzyna Sawczuk-Zawada prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OTOVINO.PL Katarzyna Sawczuk-Zawada” z zakładem głównym pod adresem: ul. Johanna Straussa 54/1, 52-129 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7542650092, REGON: 388101950, adres korespondencyjny: ul. Johanna Straussa 54/1, 52-129 Wrocław, e-mail: kontakt@otovino.pl,
 4. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej (w tym w szczególności poprzez założenie Konta i dodawanie Obiektów) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, jak również podmioty będący Partnerami lub właścicielami Obiektów,
 7. Formularz Rejestracji – dostępny na Stronie internetowej formularz umożliwiający utworzenie Konta,
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji,
 9. Formularz Zamówienia – dostępny na Stronie internetowej formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą,
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość za pośrednictwem Strony internetowej, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów,
 12. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów,
 13. Produkt – rzeczy ruchome lub Vouchery będące przedmiotem Umowy Sprzedaży i dostępne na Stronie internetowej,
 14. Voucher – bon określonego przeznaczenia będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, mający postać elektroniczną lub papierową, który – po jego aktywacji – uprawnia Klienta do realizacji usług lub dostarczenia towarów w zakresie określonym jego treścią przez Partnera,
 15. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,
 16. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,
 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego  adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Stroną internetową,
 18. Materiały – zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone na Stronie internetowej i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
 19. Obiekt – oferta i informacje dotyczące Przedsiębiorcy, którego działalność prezentowana jest na Stronie internetowej w kategorii „Polskie winnice”, „Wine&Food” lub „Sklepy z winem” i może być przeglądana przez Klientów, a w razie zainteresowania Obiektem Klient może – po założeniu Konta i zalogowaniu – dodać dany Obiekt do „ulubionych” oraz dokonać jego oceny poprzez przyznawanie określonej liczby gwiazdek,
 20. Partner – Przedsiębiorca współpracujący ze Sprzedawcą, zobowiązany do pełnej i prawidłowej realizacji aktywnych Voucherów na rzecz Klientów zgodnie z ich treścią,
 21. Polityka prywatności – dokument dostępny na Stronie internetowej, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Strony internetowej, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 22. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu,
 23. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 11 Regulaminu,
 24. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na Stronie internetowej polegają na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę:
  • zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • zakładania i posiadania Konta na Stronie internetowej,
  • przeglądania Obiektów i dodawania ich do „ulubionych”,
  • otrzymywania Newslettera,
  • korzystania z innych usług dostępnych na Stronie internetowej.
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na Stronie internetowej, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie Produkty dostępne na Stronie internetowej są wolne od wad oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa.
 4. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.
 5. Na Stronie internetowej mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej na Stronie internetowej przez Sprzedawcę.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 8. Do skutecznego korzystania ze Strony internetowej niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024×768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 15, Opera 11, Google Chrome 2.0, Safari 5 lub ich nowsze wersje), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 

§3. Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie ze Strony internetowej jest całkowicie dobrowolne.
 3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Strony internetowej, w tym w szczególności Klient nie może:
  • ingerować w treść i elementy graficzne Strony internetowej,
  • zamieszczać na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym,
  • wprowadzać do Strony internetowej jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
  • wykorzystywać Strony internetowej do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Strony internetowej jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
 4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 5. Podczas korzystania ze Strony internetowej, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 7. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Strony internetowej, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).
 8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 9. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  • naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  • nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Strony internetowej, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Strony internetowej, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu
 10. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 

§4. Założenie konta

 1. Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Klient otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.
 2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto na Stronie internetowej jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Sprzedawcy.
 3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@otovino.pl

§5. Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie:
  • w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
  • poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem.
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail niezwłocznie po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 3. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 11:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego Konsumentem do momentu wysyłki Produktu.
 6. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi 3 dni robocze, z uwzględnieniem pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu.
 7. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 8. W razie braku dostępności Produktu, Klient jest o tym informowany, a następnie może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia niż wskazany w pkt 6 niniejszego paragrafu, albo zrezygnować z zamówionego Produktu lub z całości Zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient – pomimo wezwania – nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 6 Regulaminu.

 

§6. Płatności

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych na Stronie internetowej i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny podane na Stronie internetowej wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Produktu, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.
 3. O całkowitej cenie za Produkty objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail, jeżeli Klient wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.
 5. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty za pośrednictwem platformy internetowej Przelewy24. Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.
 6. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 7. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).
 8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Strony internetowej, o których mowa w  pkt 5 niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej na stronie www.przelewy24.pl przez firmę PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP24/2014.

 

§7. Zasady dotyczące voucherów

 1. Na Voucherze powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:
  • nazwa Vouchera,
  • usługi i towary będące przedmiotem Vouchera, do których realizacji lub dostarczenia na rzecz Klienta zobowiązany jest Partner,
  • cena za usługi i towary będące przedmiotem vouchera,
  • nazwa Partnera oraz link do podstrony zawierającej dane identyfikujące i kontaktowe do Partnera, umożliwiające Klientowi kontakt z nim oraz realizację Vouchera,
  • unikalny numer umożliwiający potwierdzenie ważności i aktywacji Vouchera,
  • okres ważności, tj. 12 miesięcy od momentu zakupu Vouchera, który jest jednocześnie momentem aktywacji Vouchera pozwalającej na jego realizację u Partnera, z uwzględnieniem pkt 6 niniejszego paragrafu dotyczącego siły wyższej.
 2. Voucher jako bon określonego przeznaczenia potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Strony internetowej, a po jego aktywacji uprawnia Klienta do jego realizacji przez Partnera.
 3. W celu realizacji Vouchera, Klient zwraca się bezpośrednio do Partnera w okresie ważności Vouchera. Partner przed realizacją Vouchera zobowiązany jest do weryfikacji czy Voucher danego Klienta jest aktywny.
 4. Partner zobowiązany jest do pełnej realizacji Vouchera zgodnie z jego treścią i zakresem. Tylko aktywne Vouchery zweryfikowane w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, podlegają realizacji.
 5. Vouchery mogą być mieć postać elektroniczną lub papierową. W przypadku formy papierowej podlegają one doręczeniu na zasadach przewidzianych w § 9.
 6. W razie wystąpienia siły wyższej, przez którą należycie rozumieć niezależne od Sprzedawcy i Partnera oraz niemożliwe do przewidzenia okoliczności, których nie można było uniknąć, w tym w szczególności klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne (w tym wprowadzone w związku z epidemią), strajki, awarie techniczne o szerokim zasięgu, okres ważności Vouchera ulega automatycznemu przedłużeniu o okres jej trwania.

 

§8. Zasady dotyczące obiektów

 1. W celu utworzenia Obiektu i zamieszczenia go na Stronie internetowej, Przedsiębiorca powinien wypełnić formularz elektroniczny znajdujący się na Stronie internetowej w zakładce „Zgłoś obiekt”, odznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji treści niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności, a następnie kliknąć dedykowany przycisk „Zgłoś obiekt”.
 2. Treść dotycząca Obiektu ma charakter informacyjny. Klient może przeglądać Obiekty, dodawać je do „ulubionych” oraz dokonywać ich oceny poprzez przyznawanie określonej liczby gwiazdek.
 3. Możliwość utworzenia i zamieszczenia Obiektu na Stronie internetowej zależy od tego czy działalność danego Przedsiębiorcy kwalifikuje się do kategorii „Polskie winnice”, „Wine&Food” lub „Sklepy z winem”.
 4. Przedsiębiorca, którego działalności dotyczy Obiekt, ponosi pełną odpowiedzialność za informacje,  zdjęcia oraz pozostałe materiały zamieszczone i wykorzystane przy jego Obiekcie, chyba że pochodzą one od Sprzedawcy. Do informacji, zdjęć oraz pozostałych materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Materiałów.
 5. Gdyby Klient skorzystał z oferty Przedsiębiorcy, którego działalności dotyczy Obiekt, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych przez niego usług.
 6. Zamieszczenie Obiektu na Stronie internetowej może być odpłatne. W takiej sytuacji kwestie dotyczące płatności ustalane są indywidualnie.

 

§9. Dostawa

 1. Produkty – zależnie od swojej właściwości – mogą być dostarczone:
  • w przypadku Voucherów w postaci elektronicznej – w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta,
  • w przypadku pozostałych Produktów (w tym Voucherów w formie elektronicznej) – przez firmę kurierską.
 2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.
 6. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 7. Postanowienia pkt 2-6 niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Produktów będących rzeczami ruchomymi, o których mowa w pkt 1 lit. b niniejszego paragrafu.

 

§10. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi, z uwzględnieniem pkt 2 niniejszego paragrafu.
 2. Partner ponosi odpowiedzialność w zakresie reklamacji lub roszczeń Klientów dotyczących nieprawidłowej lub niepełnej realizacji Vouchera przez Partnera na rzecz Klienta, w tym w szczególności nieświadczenia wszystkich objętych treścią Vouchera usług, niedostarczenia towarów związanych z jego realizacją, wad usług i towarów świadczonych w ramach Vouchera, uniemożliwienie jego realizacji, utrudnianie kontaktu z Klientem, realizację usług w niższym standardzie, zaniechanie świadczenia usług wskazanych w Voucherze, a także w związku z nieprawidłową weryfikacją Vouchera, o której mowa w § 7 pkt 3 zdanie drugie. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do reklamacji składanych przez Klienta bezpośrednio do Partnera.
 3. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony Produkt ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 5. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
 6. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na Stronie internetowej Załącznik nr 1 – formularz reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje należy składać:
  • w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie u adres Sprzedawcy: „OTOVINO.PL Katarzyna Sawczuk-Zawada”. Johanna Straussa 54/1, 52-129 Wrocław,
  • w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@otovino.pl,
  • w przypadkach, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu – na adres lub adres e-mail danego Partnera.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

 

§11. Odstąpnienie od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
  • w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Johanna Straussa 54/1, 52-129 Wrocław,
  • w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@otovino.pl.
 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na Stronie internetowej wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu będącego rzeczą ruchomą ponosi Klient.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Postanowienia pkt 4-6 niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Produktów będących rzeczami ruchomymi.
 8. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Klienta przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 9 niniejszego paragrafu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  • Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
  • szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  • Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
  • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,
  • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Wyłączenia prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o których mowa w punkcie poprzedzającym, mogą dotyczyć w szczególności Voucherów.
 12. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży – jako umowy zawartej na odległość – określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

 

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Strony internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone  w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Strony internetowej.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Klient będący Konsumentem może:
  • skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: wiih.ibip.wroc.pl),
  • złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd we Wrocławiu), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 7.03.2021 r.

 

Załączniki

Aby zamówić kartę należy się do konta. Jeżeli nie posiadasz konta w Otovino.pl, zarejestruj się.

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty