fbpx
 1. Katarzyna Sawczuk-Zawada prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OTOVINO.PL Katarzyna Sawczuk-Zawada” z zakładem głównym pod adresem: ul. Johanna Straussa 54/1, 52-129 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7542650092, REGON: 388101950, adres korespondencyjny: ul. Johanna Straussa 54/1, 52-129 Wrocław, e-mail: kontakt@otovino.pl, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych  osobowych użytkowników strony internetowej działającej pod adresem www.otovino.pl, zwanej dalej Stroną internetową.

 2. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.

 3.  Na Stronie internetowej zbierane są następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy Strony internetowej (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, poczty tradycyjnej lub poprzez kontakt telefoniczny w celu:
   • umożliwienia Państwu skorzystania z oferty Strony internetowej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, w tym złożenie takiego zamówienia bez konieczności rejestracji (zakładania Konta) na Stronie internetowej,
   • w celu dobrowolnej rejestracji, tj. założenia przez Państwa Konta na Stronie internetowej – w takiej sytuacji podane przez Państwa dane są przechowywane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie ze Strony internetowej do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),
   • wysłania potwierdzenia o złożeniu zamówienia, 
   • umożliwienia kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją zamówienia i wysyłką zamówionych przez Państwa produktów, 
   • udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ofertą Strony internetowej,
   • w razie wyrażenia przez Państwa zgody – w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera za pośrednictwem adresu e-mail, poprzez którego będą Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych związanych ze Stroną internetową, przy czym wyrażenie zgody na taką subskrypcję jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać,
  2. numer NIP, adres zamieszkania/siedziby/zakładu głównego – dane te pobierane od przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, w celu wystawienia faktury, przy czym w przypadku osób fizycznych będących konsumentami wystarczający jest adres zamieszkania,
  3. adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby/zakładu głównego) – jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupów na Stronie internetowej w celu właściwego zaadresowania i realizacji przesyłki zawierającej zamówione przez Państwa produkty,
  4. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  5. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników Strony internetowej (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub poprzez kontakt telefoniczny.

 4. Strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na korzystanie z takich funkcjonalności, wówczas prosimy o wyłączenie obsługi plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.

 6.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy sprzedaży lub o świadczenie usług, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy z Administratorem, lub
  2.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych, lub
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeżeli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności Państwa ewentualnych roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem lub z działalnością gospodarczą Administratora, albo – gdy powyższe podstawy nie mają zastosowania –
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, w tym w szczególności w celu otrzymywania newslettera od Administratora.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każdy użytkownik Strony internetowej decyduje czy i w jakim zakresie zamierza skorzystać z oferty i usług Administratora oraz przekazywać swoje dane osobowe, z uwzględnieniem zasad wynikających z treści niniejszej Polityki prywatności. Nie mniej jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, jak również stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub o świadczenie usług oraz jej realizacji, a zatem brak ich podania skutkuje niemożnością zawarcia takiej umowy.

 8. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

 9. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Dane osobowe bez Państwa zgody mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.

 10. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania:
  1. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
  2. firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji oraz przesyłek z zamówionymi produktami,
  3. firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia.

 11. W przypadku występowania w ramach Strony internetowej przycisków oraz łączników do kont Administratora w social media (w tym w szczególności przycisku „Lubię to!”), w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów:
  1. Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
  2. Google (np. YouTube, Mapy) – powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).

 12.  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

 13.  Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 6 lit. c powyżej  (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte), a także, gdy usługa, którą świadczy Administrator, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

 14. Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO,
  2. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO,
  5. ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
  8. niepodlegania profilowaniu zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

 15. W przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. d powyżej, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 16.  Poza uprawnieniami, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 17.  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

 18.  Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 14-15 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@otovinp.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Johanna Straussa 54/1, 52-129 Wrocław.

 19.  Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także – w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 20.  Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą (tj. Państwo), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 21.  Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Strony internetowej, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

 22.  Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych i wobec których również jest Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do klientów, kontrahentów oraz subskrybentów newslettera.

 23.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Aby zamówić kartę należy się do konta. Jeżeli nie posiadasz konta w Otovino.pl, zarejestruj się.

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty